Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

z siedzibą w Legionowie został utworzony w 2004 roku. Określa to data ogłoszenia
jego Statutu w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 85
w dniu 13 kwietnia 2004 r. pod poz. 2109.

Został on wpisany do rejestru związków międzygmminnych
pod poz. 263 z datą 30 marca 2004 r.

Obszarowo Związek zajmuje powierzchnię 628 km2,
którą zamieszkuje 122 tys. mieszkańców.

Główne cele Związku to:
- wspieranie rozwoju gospodarczego przy zachowaniu
walorów krajoznawczo - przyrodniczych,
- promocja turystyki i rekreacji na Zalewie

Jesteś tutaj:

2021

102

Uchwała Nr 1/I/2021 Zarządu Związku Gmin
Zalewu Zegrzyńskiego z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie przekazania sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego za rok 2020.


Uchwała Nr 2/I/2021 Zarządu Związku Gmin
Zalewu Zegrzyńskiego z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie sprawozdania finansowego
za 2020 rok Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego w Legionowie.


Uchwała Nr 3/I/2021 Zarządu Związku Gmin
Zalewu Zegrzyńskiego z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie uwzględnienia głosu
społeczności lokalnych, bezpośrednio doświadczających przyszłych następstw
planowanego przebiegu korytarza Autostradowej Obwodnicy Warszawy.


Uchwała Nr 4/I/2021 Zarządu Związku Gmin
Zalewu Zegrzyńskiego z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie potrzeby wdrażania
instrumentu terytorialnego pn. Rozwój
Lokalny Kierowany przez Społeczność
(RLKS) w formule bezpośredniej – w
perspektywie finansowej UE 2021-2027, a w szczególności w ramach programu
„Fundusze UE dla Mazowsza” za pośrednictwem lokalnych grup działania (LGD)
poprzez podejście LEADER. 

Uchwała Nr 5/11/2021 Zarządu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku. 

UCHWAŁA NR 6/III/2021 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na lata 2022-2025.