Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

z siedzibą w Legionowie został utworzony w 2004 roku. Określa to data ogłoszenia
jego Statutu w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 85
w dniu 13 kwietnia 2004 r. pod poz. 2109.

Został on wpisany do rejestru związków międzygmminnych
pod poz. 263 z datą 30 marca 2004 r.

Obszarowo Związek zajmuje powierzchnię 628 km2,
którą zamieszkuje 122 tys. mieszkańców.

Główne cele Związku to:
- wspieranie rozwoju gospodarczego przy zachowaniu
walorów krajoznawczo - przyrodniczych,
- promocja turystyki i rekreacji na Zalewie

Jesteś tutaj:

ROK 2021

103
UCHWAŁA Nr 3. h./109/2021Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie opinii uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
na lata 2022-2025 
1. opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego projekcie uchwały budżetowej Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na 2022 rok,
2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok