Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

z siedzibą w Legionowie został utworzony w 2004 roku. Określa to data ogłoszenia
jego Statutu w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 85
w dniu 13 kwietnia 2004 r. pod poz. 2109.

Został on wpisany do rejestru związków międzygmminnych
pod poz. 263 z datą 30 marca 2004 r.

Obszarowo Związek zajmuje powierzchnię 628 km2,
którą zamieszkuje 122 tys. mieszkańców.

Główne cele Związku to:
- wspieranie rozwoju gospodarczego przy zachowaniu
walorów krajoznawczo - przyrodniczych,
- promocja turystyki i rekreacji na Zalewie

Jesteś tutaj:

Historia

2005
Historia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.

Po odrodzeniu samorządów gminnych w 1990 roku w wyniku ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, która weszła w życie dn. 27 maja 1990 r. każda gmina stała się samodzielną jednostką administracyjną. Charakterystyczną cechą nowopowstałych wówczas gmin było zamknięcie się w swoich granicach z wszelkimi problemami i brak chęci współpracy z innymi gminami.

Gminy położone wokół Zalewu Zegrzyńskiego otrzymały w spadku po poprzednim systemie nierozwiązany problem gospodarki wodno-ściekowej, komunikacji, oraz nikłe perspektywy rozwoju infrastruktury turystycznej nad Zalewem Zegrzyńskim. Te właśnie problemy stały się przyczynkiem do podjęcia inicjatywy utworzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Do członkowstwa zostały zaproszone wówczas cztery gminy, w tym trzy gminy nadzalewowe: Nieporęt, Serock i Wieliszew, oraz m.st. Warszawa.

Gminy nadzalewowe podjęły uchwały o utworzeniu celowego związku komunalnego, uchwaliły statut, natomiast m.st. Warszawa podjęła uchwałę, która nie uprawniała do podjęcia współpracy (uchwała została podjęta zwykłą większością głosów zamiast większością bezwzględną ustawowego składu rady). Zaistniała sytuacja spowodowała, że Związek w planowanym składzie organizacyjnym nie powstał.

Po raz kolejny inicjatywa utworzenia związku międzygminnego została podjęta w maju 2003 roku na konwencie samorządowym powiatu legionowskiego. Sprawy organizacyjne Związku wzięła na siebie gmina: Miasto Legionowo, która jako pierwsza podjęła uchwałę o utworzeniu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Na mocy tej uchwały nr VIII93/2003 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 21 maja 2003 r. w skład Związku weszły: Miasto Legionowo oraz Gminy Jabłonna, Nieporęt, Radzymin, Serock, Wieliszew.

Utworzenie Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego z siedzibą w Legionowie określa data ogłoszenia jego Statutu w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 85 w dniu 13 kwietnia 2004 r. pod poz.2109.

Został on wpisany do rejestru związków międzygminnych pod poz. 263 z datą 30 marca 2004 r. Proces tworzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego był rozłożony w czasie.

W dniu 16 października 2007 roku kolejnym członkiem Związku została Gmina Dąbrówka.

Obszarowo Związek zajmuje powierzchnię 628 km2, którą zamieszkuje 122 tys. mieszkańców. Główne cele Związku pozostały nadal tożsame z celami Związku w latach dziewięćdziesiątych tak więc:

- wspieranie rozwoju gospodarczego terenu przy założeniu zachowaniu walorów przyrodniczo- krajoznawczych,

- rozwój i promocja turystyki i rekreacji na Zalewie i wokół jego brzegów.


Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego jest strukturą, która z racji uczestnictwa w nim kilku gmin i wsparcia powiatów dysponuje pieniędzmi, które umożliwią przystąpienie do wielomilionowych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Nad Zalewem potrzebne są nowe hotele, ośrodki wczasowe, plaże, ścieżki rowerowe, rozwinięta żegluga wodna w połączeniu z Warszawą przez Wisłę i Kanał Królewski. Zrobimy to wspólnie działając w myśl zasady "Razem łatwiej".

W 2008 roku w kwietniu zostało otwarte biuro Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, które mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie ,05-119 Legionowo ul. Sikorskiego 11 w pok. 413-IV piętro.

tel.022 764-04-63,
faks-022 764-04-13,
e-mail:zgzz@wp.pl.