O Związku

Liczba odwiedzających: 377

MISJA

Misją Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego jest wspieranie rozwoju gospodarczego terenu przy założeniu zachowania walorów przyrodniczo - krajoznawczych oraz rozwój i promocja turystyki i rekreacji na Zalewie i wokół jego brzegów.

HISTORIA

Po odrodzeniu samorządów gminnych w 1990 roku w wyniku ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, która weszła w życie dn. 27 maja 1990 r. każda gmina stała się samodzielną jednostką administracyjną. Charakterystyczną cechą nowopowstałych wówczas gmin było zamknięcie się w swoich granicach z wszelkimi problemami i brak chęci współpracy z innymi gminami.

Gminy położone wokół Zalewu Zegrzyńskiego otrzymały w spadku po poprzednim systemie nierozwiązany problem gospodarki wodno-ściekowej, komunikacji, oraz nikłe perspektywy rozwoju infrastruktury turystycznej nad Zalewem Zegrzyńskim. Te właśnie problemy stały się przyczynkiem do podjęcia inicjatywy utworzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Do członkostwa zostały zaproszone wówczas cztery gminy, w tym trzy gminy nadzalewowe: Nieporęt, Serock i Wieliszew, oraz m.st. Warszawa.

Gminy nadzalewowe podjęły uchwały o utworzeniu celowego związku komunalnego, uchwaliły statut, natomiast m.st. Warszawa podjęła uchwałę, która nie uprawniała do podjęcia współpracy (uchwała została podjęta zwykłą większością głosów zamiast większością bezwzględną ustawowego składu rady). Zaistniała sytuacja spowodowała, że Związek w planowanym składzie organizacyjnym nie powstał.

Po raz kolejny inicjatywa utworzenia związku międzygminnego została podjęta w maju 2003 roku na konwencie samorządowym powiatu legionowskiego. Sprawy organizacyjne Związku wzięła na siebie gmina: Miasto Legionowo, która jako pierwsza podjęła uchwałę o utworzeniu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Na mocy tej uchwały nr VIII93/2003 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 21 maja 2003 r. w skład Związku weszły: Miasto Legionowo oraz Gminy Jabłonna, Nieporęt, Radzymin, Serock, Wieliszew.

Utworzenie Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego z siedzibą w Legionowie określa data ogłoszenia jego Statutu w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 85 w dniu 13 kwietnia 2004 r. pod poz.2109.

Został on wpisany do rejestru związków międzygminnych pod poz. 263 z datą 30 marca 2004 r. Proces tworzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego był rozłożony w czasie.

W dniu 16 października 2007 roku kolejnym członkiem Związku została Gmina Dąbrówka.

Obszarowo Związek zajmuje powierzchnię 628 km2. Główne cele Związku pozostały nadal tożsame z celami Związku w latach dziewięćdziesiątych tak więc:

- wspieranie rozwoju gospodarczego terenu przy założeniu zachowaniu walorów przyrodniczo- krajoznawczych,

- rozwój i promocja turystyki i rekreacji na Zalewie i wokół jego brzegów.

Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego jest strukturą, która z racji uczestnictwa w nim kilku gmin i wsparcia powiatów dysponuje pieniędzmi, które umożliwią przystąpienie do wielomilionowych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Nad Zalewem potrzebne są nowe hotele, ośrodki wczasowe, plaże, ścieżki rowerowe, rozwinięta żegluga wodna w połączeniu z Warszawą przez Wisłę i Kanał Królewski. Zrobimy to wspólnie działając w myśl zasady "Razem łatwiej".

W 2014 r.  Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego został nominowany do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP w kategorii Partnerstwo Samorządów. Wybrany został spośród 197 aplikujących do tego tytułu.
27 maja 2014 roku podczas uroczystości zorganizowanych z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim nominację z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Bronisława Komorowskiego w imieniu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego odebrał ówczesny przewodniczący zarządu ZGZZ oraz burmistrz Serocka Sylwester Sokolnicki. 
Budowanie marki Jeziora Zegrzyńskiego

Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego został doceniony za budowanie marki Jezioro Zegrzyńskie. We wniosku wymieniono przykłady działań związku, takie jak: reaktywacja rejsów Wisłą z Warszawy do Serocka, organizacja turniejów wiedzy oraz obozów integracyjnych dla młodzieży, rajdów rowerowych, publikacje, promocja zalewu w mediach oraz organizacja w 2013 roku konferencji z okazji 50-lecia jeziora.

Statut Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego